Croeso

Mae'r Cyngor yn ymroddedig is ddarparu gwasanaethau a chyfleusterau sy'n diwallu anghenion pobl Llanarthne a Capel Ddewi. Darllen mwy... / Read more...
 

Welcome

The Council is committed to providing services and facilities which meet the needs of the people of Llanarthne and Capel Dewi. Darllen mwy... / Read more...
 

Newyddion Diweddaraf / Latest News

Gwybodaeth / Information

Ei Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II

Ar 8 Medi 2022 cyhoeddodd Palas Buckingham farwolaeth Ei Mawrhydi y Frenhines.

Yn dilyn y cyhoeddiad ddoe mae’r Cynghorydd Sir a Chymuned Hefin Jones, Cadeirydd, Cyngor Cymuned Llanddarog wedi mynegi cydymdeimlad dwysaf ar ran trigolion Llanarthne a Capel Dewi.

Yn unol â’r canllawiau, mae baneri wedi’u gostwng i hanner mast ym mhob un o’r cymunedau hyn fel arwydd o barch.

Bydd Llyfrau Cydymdeimlo ar gael yn Neuadd y Sir, Caerfyrddin; Neuadd y Dref, Llanelli a’r HWB yn Rhydaman o ddydd Llun, 12 Medi. Bydd modd ysgrifennu ynddynt rhwng 9am-5pm o ddydd Llun i ddydd Iau, a rhwng 9am-4.30pm ddydd Gwener, a gellir gwneud hynny hyd at y diwrnod wedi’r angladd.

Mae croeso i aelodau o’r cyhoedd adael neges o gydymdeimlad, neu adael neges yn yr e-Lyfr Cydymdeimlo cenedlaethol ar wefan Palas Buckingham.

Yn unol â digwyddiadau cenedlaethol, caiff Proclamasiwn ar gyfer y Brenin newydd ei ddarllen gan y Cynghorydd Rob Evans ar risiau Neuadd y Sir, Caerfyrddin, dyddiad i’w gadarnhau.

Caiff gwybodaeth bellach am ddigwyddiadau ei rhannu ar wefan y Cyngor ac ar ffrydiau cyfryngau cymdeithasol.

 

Her Majesty Queen Elizabeth II

On 8 September 2022 Buckingham Palace announced the death of Her Majesty The Queen.

County and Community Councillor Hefin Jones, Chair, Llanarthne Community Council has expressed deepest sympathies on behalf of residents of Llanarthne and Capel Dewi following yesterday’s announcement.

In accordance with guidance, Flags have been lowered to half-mast in each of these communities as a mark of respect.

Books of Condolence will be opened at County Hall, Carmarthen; Llanelli Town Hall and the HWB, Ammanford on Monday, September 12. They will be open from 9am-5pm Monday to Thursday, and 9am-4.30pm on Friday, and will remain open until the day following the funeral.

Members of the public are invited to leave a message of condolence, or to visit the national e-Book of Condolence on the Buckingham Palace website.

In line with national events, a Proclamation of the new Sovereign will be read by the Chair of Carmarthenshire County Council, Cllr Rob Evans on the steps of County Hall, Carmarthen, date to be confirmed.

Further information about events will be shared on the County Council’s website and social media feeds.