Rhybudd Cymunedol / Comunity Notice

Casglu Sbwriel / Refuse Collection
August 1, 2017
Gwahoddiad i Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru/Invitation to The National Botanic Garden of Wales
November 1, 2020
 

Tachwedd 2020/ November 2020

Rhybudd I’r Holl Breswylwyr Cymunedol / Modurwyr Yn Y Gymuned

Notice To All Community Residents / Motorists Within The Community

Annwyl Breswylwyr Cymunedol / Modurwyr,
Mae llawer ohonom yn cynnal a chadw’r ardaloedd y tu allan i’n heiddo gan gynnwys ymylon glaswellt. Heb os, mae hyn yn gwella ymddangosiad ein heiddo unigol, y gymuned gyfan, ac mewn rhai achosion mae’n fesur tawelu traffig. Mae Cyngor Sir Caerfyrddin a Chyngor Cymuned Llanarthne yn ymdrechu i gynnal y cyffiniau
lleol trwy dorri ardaloedd glaswellt mawr o bryd i’w gilydd, rheoli chwyn ac ysgubo ffyrdd a phriffyrdd lleol.
Hoffem dynnu sylw perchnogion eiddo a’r rhai sy’n gyrru cerbydau trwy gymunedau Capel Dewi, Llanarthne a Penrhiwgoch fod yr ymylon glaswellt, oni bai eu bod yn eiddo’n benodol i’r cartref, yn estyniadau o’r brifforddgyhoeddus. Ni ddylent gael eu rwystro gan breswylwyr sy’n gosod cerrig, pyst pren neu addurniadau i amddiffyn glaswellt ac ni ddylai modurwyr yrru arnynt gan wneud yr ardaloedd hyn yn anneniadol ac yn hyll i
bawb sy’n byw yn y gymuned.
Mae deddfau penodol mewn perthynas â hyn y gellir eu cyfeirio’n hawdd ar-lein. Gall Cynghorwyr Cymuned a Sir darparu eglurhad hefyd. Byddem yn annog pawb, preswylwyr a modurwyr i ymgyfarwyddo â’r deddfau hyn
er mwyn amddiffyn eu hunain a’r gymuned hardd yr ydym yn byw ynddi.
Dear Community Residents / Motorists,

Many of us maintain the areas outside our properties including grass verges. This undoubtedly enhances the appearance of our individual properties, the community as a whole, and in some instances serves as a traffic calming measure. Carmarthenshire County Council and Llanarthne Community Council strive to maintain the local vicinity by periodically cutting large grass areas, controlling weeds and sweeping local roads and highways.

We would like to bring to the attention of property owners and those driving vehicles through the communities of Capel Dewi, Llanarthne and Penrhiwgoch that the grass verges, unless specifically owned by a property, are extensions of the public highway. They should not be obstructed by residents placing stones, wooden posts or ornaments to protect grass areas nor should they be driven upon by motorists making these areas unattractive and unsightly for all living in the community.

There are specific laws in relation to this which can be easily referenced on line. Clarity can also be provided by Community and County Councillors. We would encourage everyone, residents and motorists to familiarise themselves with these laws in order to protect themselves and the beautiful community in which we live.

Diolch i chi am ddarllen yr hysbysiad hwn ac am roi ystyriaeth ddyledus iddo.

Thank you for reading this notice and for giving it due consideration. Cyngor Cymuned Llanarthne Community Council.