Aelodau / Members

Aelodau / Members

Peter Bowen


Ann Davies


Peter EdwardsDelyth Jones


Cymraeg
Fe’m ganwyd yn yr ardal ac rydw I wedi byw yn Llanarthne am dros 40 mlynedd. Roeddwn yn athrawes ysgol gynradd yn y plwyf. Am dros 25 mlynedd bues yn ysgrifennyd y Cyngor Cymuned ac yn awr rwy’n Gynghorydd y Cyngor
English
I was born in the locality and have lived in Llanarthney for over 40 years. I was a School teacher within the former parish. I was the Community Council Clerk for 25 years and now serve as a Community Councillor.

Hefin Jones


Dilwyn Morgan


Cymraeg
Yr wyf wedi bod ar y cyngor hwn ers 1994, ac yr wyf yn un o’r aelodau hynaf. Yr wyf yn cymryd diddordeb tŷ fewn y gymuned ac yn cefnogi materion sydd yn elwa’r gymuned enwedig yr amgylchedd a gwasanaethau lleol. Yr wyf yn byw yng Nghapel Dewi, yn briod a gennym dwy ferch. Y mae cerdded a gwylio pêl droed yn rhai o’m diddordebau.
English
I have been on this council since 1994 and am one of its longest serving members. I take an active role within the community and will promote issues which benefit the community especially the environment and local services. I live in Capel Dewi and am married with two daughters; I enjoy walking and watching football.

Judy Roberts


Cymraeg
Wedi byw yn Llanarthne am 6 mlynedd, lle mae'n rhedeg tyddyn. Mae'n ddylunydd gweuwaith, gan ddefnyddio ffibr o'i anifeiliaid ei hun i gynhyrchu dillad. Mae hi'n rhedeg gweithdai gwau, nyddu a chrosio yn rheolaidd yn yr ardal. Mae'n wirfoddolwr gyda Home Start sy’n cefnogi teuluoedd gyda phlant ifanc, ac mae'n aelod o Bwyllgor y Neuadd Llanarthne a'r Gild Fenywod lleol. Yn wreiddiol fe wnaeth hi weithio mewn labordy gwyddoniaeth feddygol yn y wlad yma a thramor, ailhyfforddi fel athro, i ddarlithio mewn gwyddoniaeth anifeiliaid ym Mhrifysgol Chichester cyn ymddeol. Mae ei diddordebau yn amrywiol, mae'n mwynhau cerdded, darllen, teithio, ac yn angerddol am gefn gwlad, ffermio a chadwraeth, yn mwynhau garddio ac yn cymryd pleser mawr mewn bod yn rhan o'r Gymuned yn Llanarthne.
English
Has lived in Llanarthne for 6 years, where she runs a small holding. She is a knitwear designer, using fibre from her own animals to produce garments. She regularly runs knitting, spinning and crochet workshops in the area. She is a volunteer for Home Start, supporting families with young children, and is a member of the Llanarthne Hall Committee and the local Women’s Guild. She originally worked in medical laboratory science in the UK and overseas, retrained as a teacher, was lecturing in animal science at the University of Chichester prior to retirement. Interests are varied, she enjoys walking, reading. Travel, and is passionate about the countryside, farming and conservation, enjoys gardening and takes great pleasure in being part of the Llanarthne Community.

Kevin Thomas


Cymraeg
Mae gan Kevin dros 40 mlynedd o brofiad mewn ffotograffiaeth. Ei gyflogi yn flaenorol yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd. Yn fwyaf diweddar fel Pennaeth yr Adran Ffotograffig, lle bu'n arbenigo mewn tynnu lluniau gweithiau cymhwysol a chelfyddyd gain, pynciau archeolegol a gwyddonol, yn ogystal â phynciau diwydiannol a hanesyddol. Ers ymddeol yn gynnar, mae wedi gweithio ar amrywiaeth o brosiectau llawrydd mewn meysydd tebyg. Gyflogir yn fwyaf diweddar yng Ngholeg Pen-y-bont fel tiwtor mewn ffotograffiaeth. Mae Kevin wedi byw yn Llanarthne ers 2007 a ​​chafodd ei gyd-ethol i Gyngor Cymuned Llanarthne yn 2012.
English
Over 40 years’ experience in photography. Previously employed in National Museum of Wales, Cardiff, latterly as Head of the Photographic Department, where he specialised in photographing works of applied and fine art, archaeological and scientific subjects as well as industrial and historic subjects. Since early retirement he has worked on a variety of freelance projects in similar fields. Most recently employed at Bridgend College as a tutor in photography. Kevin has lived in Llanarthne since 2007 and was co-opted to Llanarthne Community Council in 2012.